Členský příspěvěk

Členský příspěvek na rok 2020 činí 200 Kč a měl by být uhrazen nejpozději do 31. března 2020. (prodloužen do 15. dubna 2020) Platbu poukažte bankovním převodem na účet CDY – 2400169269/2010, do zprávy pro příjemce uveďte:
jméno a příjmení – členský příspěvek 2020“.

Upozorňujeme, že podle Stanov CDY nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká Vaše členství pro rok 2020.

Děkujeme,
Výbor CDY

Dotazy e-maillem: czech.cdy@gmail.com