Spolupracujeme s těmito organizacemi

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s.

ASNEP

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) je zastřešující organizací, která sdružuje 15 členských organizací (8 řádných a 7 přidružených členů).

Hlavní činností organizace je prosazování a obhajoba práv a zájmů neslyšících, nedoslýchavých a jejich rodičů. Dále je to všestranné napomáhání jejich sdružením a všem osobám se sluchovým postižením. Jednou z důležitých oblastí, kterou se ASNEP zabývá, je problematika skrytých titulků pro neslyšící.

ASNEP připomínkuje vyhlášky a zákony. Realizuje oslavy Mezinárodního dne neslyšících, semináře, konference, workshopy a besedy.

Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve prospěch sluchově postižených lidí nebo jejich rodičů, aby se pravidelně setkávali. Organizace zastupující občany různých sluchových vad, a tedy i různých zájmů, tak mají možnost navrhovat a připomínkovat předpisy, které ovlivňují život sluchově postižených občanů.

K tomu, aby bylo možné tyto aktivity vykonávat, slouží pět expertních komisí, které jsou aktivní právě v oblasti, pro kterou jsou zřízené. Jedná se o expertní komisi pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící, komisi pro skryté titulky, expertní komisi pro otázky vzdělávání, legislativní komisi a expertní komisi pro sociální práce.

Česká unie neslyšících, z. ú.

Česká unie neslyšících, z. ú. je organizace, která, jak již ze samotného názvu vyplývá, vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Nabízíme různé služby pro všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. Naše sociální služby poskytujeme na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považujeme za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou. Zakladatelem organizace je hlavní spolek Českomoravská unie neslyšících z. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. je již od roku 1990 samostatnou, nezávislou právnickou osobou – zapsaným spolkem. Prostřednictvím svých pobočných spolků pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením, tj. neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s jiným sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků a přátel. K 31. 12. 2018 bylo zapsáno 55 pobočných spolků a založeno 5 obecně prospěšných společností.
Své cíle SNN v ČR naplňuje pomocí činností jako je realizace programů zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace a poradenství pro sluchově postižené občany všech věkových skupin, poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, tlumočnické služby), organizace a realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných aktivit sloužících zájmům sluchově postižených, tlumočení kulturních akcí. SNN v ČR spolupracuje s českými a zahraničními organizacemi a institucemi, jejichž činnost je zaměřena na zabezpečení rovnocenných životních podmínek občanů se sluchovým postižením všech věkových skupin ve společnosti, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty působícími v ČR. Prostřednictvím periodických tiskovin a odborných publikací poskytuje informace o činnosti Svazu. Informační, vzdělávací a osvětové působení cílí nejen na členy se sluchovým postižením a příznivce SNN v ČR, ale i na běžnou veřejnost a zejména na její seznamování s problematikou osob se sluchovým postižením.

Středisko Teiresiás

Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, je samostatné univerzitní pracoviště, které zřídila Masarykova univerzita (MU) v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům s různými specifickými nároky. U studentů se sluchovým postižením se jedná především o zajištění tlumočení a přepisu mluvené řeči, ale také studijní, odborné i jazykové poradenství, adaptaci studijních materiálů, slovník Dictio.info a další. V současné době eviduje MU více než 115 úspěšných absolventů se sluchovým postižením ze všech fakult. Středisko Teiresiás služby poskytuje nejen studentům, ale i vyučujícím a zaměstnancům MU, externím institucím, odborné i laické veřejnosti a aktivně se zapojuje do řady národních i mezinárodních projektů.

Jablíčko dětem

Jablíčko dětem je spolek, jejímž posláním je podat pomocnou ruku rodičům a dětem se sluchovým postižením. Snažíme se vytvořit přirozené prostředí pro sluchově postižené rodiny, kde nejsou komunikační bariéry. Všichni účastnici akcí komunikují ve svém mateřském jazyce – českém znakovém jazyce.

Jablíčko dětem založili a vedou sami neslyšící! První světlo spatřilo 2. listopadu 2010 registrací stanov, které schválilo Ministerstvo vnitra. Nyní jsme podle současného zákona, spolkem. Spolek pořádá volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče se sluchovým postižením. Každý měsíc vyjma prázdnin se uskutečňují různé akce například: dílničky, dopravní hřiště, Mikuláš, karneval atd. Cílem je sdružovat tuto cílovou skupinu a poskytnout jim efektivní trávení volného času. Patronem Jablíčka je zpěvák, moderátor, herec a dramaturg Igor Šebo. Všichni pracovníci v občanském sdružení jsou dobrovolníci, nikoliv podle zákona, ale s přesvědčením. Jsme členy Českomoravské jednoty neslyšících a spolupracujeme s různými organizacemi pro sluchově postižené.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova se řadí mezi nejstarší univerzity v Evropě a patří také k předním vědecky orientovaným světovým univerzitám. Na zvyšování mezinárodního profilu univerzity a její otevřenosti se významně podílí oblast mezinárodní spolupráce, v jejímž rámci univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítích a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK se zaměřuje na lingvistiku znakových jazyků s důrazem na český znakový jazyk. Dále se odborně věnuje tématům spojeným s Deaf Studies, jako jsou kultura, historie a vzdělávání Neslyšících nebo tlumočení a překlad mezi znakovými a mluvenými jazyky. Ústav též poskytuje služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na Filozofické fakultě UK a podporu pro tyto studenty napříč celou univerzitou. Jedná se například o tlumočení mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem, přepis mluvené řeči nebo výuku angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. Velmi aktivně ústav plní i takzvanou třetí roli univerzity, a to jak směrem do komunity českých Neslyšících, tak směrem k široké odborné i laické veřejnosti.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.

Další spolupracující organizace budou přidány později.