Stanovy CDY

STANOVY
CZECH DEAF YOUTH, Z.S.

Hradec Králové, listopad 2009
1. revize: 9. března 2014
2. revize: 23. března 2019

Článek 1.
Obecná ustanovení

 1. Czech Deaf Youth, z.s. (dále jen „CDY“) je spolkem neslyšících a nedoslýchavých, a to na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. CDY je nevládní, nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací. CDY je právnickou osobou.

 1. Sídlo CDY je v Praze.

 1. CDY působí na celém území České republiky.

Článek 2.
Poslání a činnost

 1. Cílem CDY je všestranná podpora svých členů, její kultury, výchova k odpovědnosti a humanismu, rozvoj osobnosti prostřednictvím publikačních, kulturně-společenských, sportovně-rekreačních a rehabilitačních aktivit.

 1. V rámci své činnosti CDY spolupracuje s odborníky a dobrovolníky. CDY respektuje činnost a odpovědnost státních orgánů při péči o neslyšící mládež a nabízí účast při její realizaci ve všech oblastech. Spolupracuje se státními a nestátními subjekty, právnickými osobami a fyzickými osobami v České republice.

 1. Pro zajištění plnění poslání a cílů získává a shromažďuje CDY finanční prostředky, a to například z grantů ústředních orgánů státní správy, orgánů místní samosprávy a sponzorů.

 1. CDY spolupracuje také s mezinárodními a partnerskými organizacemi v zahraničí a s masmédii.

 1. CDY oslovuje veřejnost, šíří informační materiály a vydává publikace.

Článek 3.
Členství CDY

 1. Členy CDY mohou být fyzické osoby, které mají sluchovou vadu, a to až do věku 35 let, přičemž u osob mladších 18 let je k členství zapotřebí souhlas zákonného zástupce.

 1. Členství vzniká:
  1. na základě přihlášky uchazeče, kde uchazeč projeví souhlas se stanovami CDY,
  2. a zároveň po zaplacení členského příspěvku, o jehož výši rozhoduje Valná hromada CDY, a to k okamžiku přijetím Výborem CDY.

 1. Členství v CDY zaniká:
  1. písemným oznámením člena o vystoupení z CDY,
  2. úmrtím,
  3. vyloučením, pokud přes upozornění porušuje platné stanovy, bez vážných důvodů neplní přijaté usnesení, když o vyloučení rozhoduje Výbor CDY.
  4. nezaplacením členského příspěvku do konce března daného roku,
  5. zánikem CDY,
  6. dovršením věku 35 let.

Článek 4.
Práva a povinnosti členů CDY

 1. Každý člen má právo:
  1. volit a být volen do orgánů CDY,
  2. podílet se na činnosti CDY,
  3. být informován o všech závažných skutečnostech souvisejících s činností CDY,
  4. podávat návrhy, připomínky a uplatňovat otázky týkající se činnosti CDY,
  5. být přítomen na jednáních Valné hromady a akcích CDY, členové starší osmnácti let potom mají právo na Valných hromadách hlasovat,
  6. odvolat se proti rozhodnutí orgánů CDY.

 1. Členové CDY jsou povinni:
  1. dodržovat a řídit se stanovami CDY a plnit usnesení a rozhodnutí jejích orgánů,
  2. dodržovat pravidla slušného chování na jednáních orgánů CDY a na všech akcích spojené se CDY, respektovat poslání, principy a metody CDY, dbát dobrého jména svého i CDY, být aktivním a všestranně prospěšným členem CDY,
  3. platit členské příspěvky ve stanovené výši a v určeném termínu,
  4. oznámit změnu bydliště (korespondenční adresy), emailové adresy a čísla mobilu.

Článek 5.
Orgány CDY

 1. Orgány CDY tvoří:
  1. Valná hromada CDY,
  2. Výbor CDY,
  3. Předseda,
  4. Revizní komise.

 1. Jazykem orgánů CDY je český znakový jazyk a písemný český jazyk.

 1. Členové orgánů ctí zásady slušného chování, věcnost a konkrétnost diskuze, délka diskusního příspěvku je omezena 3 minutami, pokud okolnosti nevyžadují příspěvek delší. Člena, který nerespektuje tyto zásady, je předseda orgánu oprávněn vyloučit z jednání, s případnými dalšími sankcemi (napomenutí až vyloučení z CDY).

 1. Hlasování je veřejné a volby tajné. O případné změně způsobu hlasování nebo voleb rozhoduje orgán, který hlasuje nebo volí.

 1. Při rovnosti hlasů je v případě potřeby nutné opakovat hlasování až do jednoznačného rozhodnutí.

Článek 6.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CDY, je svolávána dle potřeby, zpravidla jednou za kalendářní rok.

 1. Valnou hromadu svolává předseda CDY na základě vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí Výboru. Předseda CDY je povinen místo, čas a program jednání Valné hromady oznámit vhodnou formou všem členům CDY nejméně 30 dnů před jejím konáním.

 1. Valnou hromadu tvoří všichni členové CDY. Jednání Valné hromady řídí a organizuje předseda CDY. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň čtvrtina členů CDY starších osmnácti let. Pokud není Valná hromada CDY usnášeníschopná, do 1 měsíce bude svolána náhradní Valná hromada, která je oprávněna přijímat rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů CDY.

 1. Každý člen CDY má pouze jeden hlas, i když zastává několik činovnických funkcí.Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů CDY, v případě zániku CDY rozhoduje dvoutřetinovou většinou členů CDY.

 1. Valná hromada CDY zejména:
  1. určuje úkoly a směry činnosti CDY,
  2. hodnotí rozhodnutí a schvaluje činnost CDY,
  3. schvaluje a mění stanovy CDY,
  4. volí a odvolává členy Výboru,
  5. volí a odvolává členy revizní komise,
  6. schvaluje výsledky a zprávu o hospodaření CDY,
  7. schvaluje návrh rozpočtu akce CDY,
  8. rozhoduje o zániku CDY.

Článek 7.
Výbor CDY

 1. Výbor CDY je výkonným orgánem spolku, který je za svou činnost odpovědný Valné hromadě. Řídí činnost CDY v období mezi zasedáními Valné hromady. Schůze Výboru CDY svolává a řídí předseda, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

 1. Výbor sestává z 5 řádných členů (předseda, místopředseda, hospodář, dva členové výboru)
  a ze dvou poradních členů. Poradní členové jsou členové CDY, kteří ve volbách do výboru získali 6. a 7. nejvyšší počet hlasů. Poradní členové se mohou zúčastňovat všech jednání výboru za stejných práv a povinností jako řádní členové výboru, s výjimkou práva hlasovat (nejsou oprávněni hlasovat). V případě, že některý z řádných členů výboru během funkčního období odstoupí, nahrazuje jej automaticky první poradní člen (zvolený 6. nejvyšší počtem hlasů). Jestliže
  odstoupí další člen výboru, nahrazuje jej automaticky druhý poradní člen (zvolená 7. nejvyšší počtem hlasů).

 1. Členové Výboru jsou povinni aktivně pracovat na činnostech CDY a vykonávat funkce v orgánu, do kterého byli členy CDY zvoleni. Členové Výboru mají povinnost účastnit se všech jednání Výboru (vyjma neúčasti z vážných zdravotních či osobních důvodů).

 1. Členové (řádní i poradní) výboru CDY jsou voleni na Valné hromadě na dvouleté funkční období a počíná běžet dnem zvolení. Jestliže během tohoto dvouletého období odstoupí více než 2 řádní členové Výboru, je předseda povinen svolat nejpozději do 3 měsíců Valnou hromadu, kde bude zvoleno nové obsazení Výboru (5 řádných členů a 2 poradní členové).

 1. Chybějící poradní členové mohou být zvoleni na jakémkoliv jednání Valné hromady, pokud bude tato volba uvedena v pozvánce na Valnou hromadu jako řádný bod programu.

 1. Předseda je povinen zajistit si předem souhlas členů, o kterých bude na Valné hromadě hlasováno. Je vhodné, aby členové Výboru byli starší 18 let.

 1. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. Každý člen Výboru pouze jeden hlas. Výbor přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů Výboru CDY, v případě rovnosti hlasů má předseda hlas rozhodující.

 1. V odůvodněných případech a se souhlasem předsedy mohou být jednání a rozhodování Výboru vedena rovněž i elektronickou cestou.

 1. Výbor plní zejména tyto úkoly:
  1. vypracovává program své činnosti vyplývající z usnesení Valné hromady, vede a usměrňuje činnost CDY,
  2. zajišťuje realizaci usnesení Valné hromady,
  3. vydává jednací, organizační řád a potřebné pokyny,
  4. sestavuje celkový návrh rozpočtu CDY,
  5. schvaluje využití dotací, darů a příspěvků na činnost,
  6. obhospodařuje majetek CDY,
  7. určuje výši členských příspěvků,
  8. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena CDY,
  9. projednává písemné návrhy na změny stanov,
  10. projednává a řeší otázky a úkoly, nepřidělené těmito stanovami jinému orgánu CDY,
  11. v odůvodněných případech a se souhlasem předsedy odvolává hospodáře, jehož funkci vykonává do řádného zvolení na Valné hromadě člen výboru,
  12. ustanovuje likvidátora v případě likvidace CDY.

Článek 8.
Předseda CDY

 1. Předseda CDY je statutárním orgánem spolku, který zastupuje spolek navenek.

 1. Předseda CDY je volen na dvouleté funkční období, resp. do zvolení předsedy nového.  Předsedou se může stát kterýkoliv člen CDY starší 18 let. Nejpozději 14 dnů před novou volbou kandidát na předsedu předloží CDY svou oficiální kandidaturu, včetně osob navrhovaných do Výboru CDY.

 1. Předseda zastupuje a reprezentuje CDY. Svolává a řídí zasedání Valné hromady a Výboru. Podepisuje zásadní dokumenty a korespondenci jménem CDY a informuje o tom Výbor.

 1. V případě vážných zdravotních nebo jiných důvodů zastupuje předsedu místopředseda. Pokud předseda ukončí výkon své funkce, aniž by byl jmenován předseda nový, stává se předsedou do nejbližšího jednání Valné hromady místopředseda. V případě, že by místopředseda funkci odmítl převzít, stává se předsedou člen Výboru, který je schopen a ochoten funkci převzít.

Článek 9.
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem CDY, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.

 1. Pro zajištění kontroly činnosti a hospodaření CDY volí Valná hromada na dobu dvou let tříčlennou Revizní komisi, která si ze svého středu volí předsedu.

 1. Revizní komise může kdykoli provádět revizi činnosti každého subjektu CDY a kontrolu hospodaření CDY, nejméně jednou půl roku, v případě potřeby častěji.

 1. Revizní komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů. Revizní komise předkládá revizní zprávu o činnosti CDY a zprávu o hospodaření CDY ke schválení Valné hromadě. Předseda Revizní komise má právo účastnit se jednání Valné hromady a Výboru jako host.

 1. Hlavním posláním revizní komise je:
  1. sledovat dodržování a uplatňování stanov a usnesení Valné hromady,
  2. kontrolovat dodržování finanční kázně, revidovat hospodaření s veškerým majetkem CDY,
  3. kontrolovat činnost a prověřovat plnění usnesení orgánů CDY, upozornit Výbor na nedostatky, navrhovat řešení,
  4. projednat náměty a vyřizovat stížnosti členů týkajících se činnosti CDY.

Článek 10.
Hospodaření CDY

 1. CDY v čele s voleným hospodářem obhospodařuje majetek, jehož zdrojem jsou zejména členské příspěvky, státní účelové dotace, účastnické poplatky, sponzorské příspěvky a dary.

 1. Majetek CDY může být použit na dosahování cílů CDY a na zajišťování vlastní činnosti na základě rozhodnutí Valné hromady a Výboru.

 1. Hospodaření se uskutečňuje podle schváleného rozpočtu, a to za dohledu hospodáře. Hospodář všestranně kontroluje stav hospodaření CDY,zpracovává průběžnou zprávu o hospodaření CDY a předkládá ji na každém jednání Výboru a rovněž zpracovává zprávu o hospodaření CDY a překládá ke schválení Valné hromadě.

Článek 11.
Zánik CDY

 1. CDY zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.

 1. Pokud CDY zanikne rozpuštěním, Výbor ustanoví likvidátora.

 1. Při likvidaci CDY se nejprve uhradí všechny pohledávky spolku. Majetek se v případě likvidace může použít výhradně na veřejně prospěšné a dobročinné účely.

Článek 12.
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy a jejich revize nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou.
 2. Schválené stanovy jsou založeny do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu.